MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2569

Re: ---== CSILLA #2568 ==---
Tudomanyosan vizsgalni
virus
Re: Aurora


Dátum: 2001. szeptember 19., 13:22
Feladó: Hegedus Tibor --
Tárgy: Re: ---== CSILLA #2568 ==---


Helló Mindenkinek!

Date sent:       19 Sep 2001 10:01:29 -0000
From: CSILLA-l #2568  
To:  
Subject:         ---== CSILLA #2568 ==---
> Megjegyzem,  rdekes m don arr l mindenki hajlamos megfeledkezni, hogy
> soksz˙z  ven kereszt l az asztrol gia tartotta el az asztron musokat!!
!!!
>
> Csab cza

Csabóczát ebben a kérdésben mindenképpen pontosítanám: Ez í
gy
helytelenül van felvetve! Szó nincs arról, hogy két elkülönü
lt dolog
futott egymással párhuzamosan: a tudományos csillagászat, és az
asztrológia, és aki az előbbivel akart foglalkozni, azt azért nem
fizették, hanem foglalkoznia kellett a jóslási résszel, hogy "elta
rtsa"
a tudományos vizsgálatot... Ezt csak egyes könyvek, rosszul
sikerült cikkek, előadások sugallhatják. Ez a két dolog egy és
ugyanaz volt az általad említett sok száz éven keresztül! Nem
volt asztrológia és asztronómia! CSAK ASZTROLÓGIA! Ez volt
a csillagos ég vizsgálatával foglalkozó tudomány. Mert hogy ha
nem is tetszik, az volt, tudomány! Csak a vélok voltak kicsit mások,
hisz az emberiség felett eltelt idő az ismeretanyag halmozódását
tekintve még nem volt elegendő ahhoz, hogy az oksági össze-
függések feltárják, és rájöjjenek, hogy a csillagos eget NEM
AZÉRT kell vizsgálni, hogy meg lehessen mondani egy adott
időpontban született ember jellemét, jövőjét, stb... vagy egy
esemény bekövetkezését (pl. csata kimenetelét, stb..) Viszont
feltérképezték az eget, figyeltek minden égi jelenséget, felisme
rték
a VALÓDI törvényszerűségeket is - a feltételezett nemlétező
k
mellett. Naptárokat készítettek, kidolgozták az idő mérésé
t, az
égi szögek mérését, előre tudtak jelezni fogyatkozásokat, st
b...
És épp ezek a sikerek tartották a hitet ezekben az ősi "csillagá
-
szokban", hogy valóban meg lehet mindent mondani előre, csak
mélyebben kell ismerni az égi dolgok és földi dolgok összefügg
é-
seit... Az én meglátásom szerint kétségtelenül a távcső al
kalmazá-
sa - és egyáltalán az emberiség technikai fejlődése - adta az
igazi
nagy lökést ahhoz, hogy az "irracionális" részeket lehántolhassá
k
azok az IGAZI gondolkodók, akik a módszeres, logikus természet-
vizsgálat útját követve MAGÁTÓL ÉRTETŐDŐEN JÖTTEK RÁ
az
emberi sorsok, társadalmi események csillagokból kiolvashatatlan,
oksági kapcsolatot nélkülöző mivoltára. Azaz az én olvasatom
ban
1600-1610 körül válik szét ténylegesen a kettő. Keplerre már
tényleg lehet mondani, hogy ő abból élt, hogy jóslatokat írt
uralkodójának. Ellenben ne mossuk össze a fogalmakat: szerintem
az pedig már egyáltalán nem asztrológia a szó szigorú értelm
ében,
hogy ő hitt magasabb rendű szabályszerűségekben, a fizikán tú
li
rendező elvekben is (ha jól tudom - de ezzel már olyan területre
tévedek, amit sokan, akik szintén írogatnak a Csillára pl. Taracsá
k
Gábor - sokkal jobban tudnak, erről a "szétválásról" inkább

lenne, ha ők írnának pár sort)... Pl. a zenei harmóniák, és
az égi
testek körében megfigyelhető szabályszerűségek összefüggé
sét
kereste, stb. Ilyen törekvések sok emberben előjönnek. Van pl.
kedves régi katonatársam, aki matematikusként felnőtt fejjel
beíratkozott a zeneakadémiára, és már a szakdolgozatát is, é
s
talán azóta a PhD dolgozatát is a matematika és a zenelmélet
határterületén írta...

Ezeket mindenképpen szerettem volna elmondani, mert nekem
mindig szúrja a szememet (és fülemet), ha az ősidőkre utalva
"fújjjj a csúnya asztrológia - csakhát abból éltek a csillagá
szok"
elképzelést olvasom... Mint ahogy nem az alkímia "tartotta el"
a kémiát, és a kémikusokat... Szinte minden tudományágnak
a fejlődése (legalábbis a természettudományoké) szerintem
végigment ezen az ösvényen - EMBEREK VOLTAK, akik
vizslatták a természet egyik vagy másik területét, és száz é
vekbe
tellt, mire kiderülhetett, mik között léteznek valódi összefü
ggések,
és mik között nem - mik állnak oksági kapcsolatban, mik nem...
Bizonyos mértékig elítélni csak azokat tudom, akik AZ UTÁN
firtatják tovább a nemlétező üsszefüggéseket, miután már
nyilvánvalóan kifinomodtak, letisztultak az ismeretek az adott
területen, hogy túl lehessen lépni.

Talán már többször elmondtam, vagy elmondta valaki más: Nem
tiszte a csillagászat tudományos képviselőinek "irtani az ellent",
és "a priori" gyűlölködni a asztrológusok ellen. Fel kell fogni,
hogy
ez egy újkori hitté vált, aminek megvan a megingathatatlan belső
összefüggésrendszere, amit az "IGAZI" asztrológusok nagyon jól
kidolgoztak, és azzal nem érdemes vitázni. Ilyesmi elvekre alapul,
hogy "minden mindennel összefügg", meg posztulálják a "fizikán
túli" anyagtalan Rendezőt, posztulálják azt, hogy a bolygók mint
keringő kődarabok csak a bennük rejlő szellemi tulajdonság halma
z
vagy jelentésrendszer manifesztálódásai, stb... Namost ha ezeket
elfogadjuk, bizony tényleg nyilvánvaló, hogy lesz összefüggés
a
bolygók elhelyezkedése, és egyes lenti dolgok között.

Annyi a különbség, hogy ennek a mára már szépen megalapozott
eszmerendszernek (vagy minek is nevezzem) az égvilágon semmi
köze semmilyen evilági, materiális, avagy "racionális" dologhoz.
Tehát csak akkor hibázik valaki, ha abból az "álomvilágból" á
tvisz
bármit is a tényleges "utcai" történésekre... Ezt csak nagyon
áttételesen lehet megtenni -----> és a lényeg: csak UTÓLAG lehet
megfeleltetni a tényleges történéseknek. Lehetnek tetszetős
magyarázatok, de épp az utólagosság mutatja meg, hogy alkalmat-
lan a VALÓDI jóslásokra... És bizony, itt vastagon hamukáznak,
hogy eladható legyen a dolog... Mindezeket azért merem így állít
ani
mert történetesen közelről ismerek "valódi asztrológust", akiv
el már
sokat vitáztunk, és azt hiszem, kellően megértettem, hogy is
működnek ezek a dolgok...

Abban kiegyeztünk vele is, hogy a hibát azok a "kókler" asztroló-
gusok követik el, akik még az említett elméleti megalapozást is
lusták megtanulni, megérteni, átérezni, magukévá tenni, és í
gy
gyártanak hetilapoknak (Nők Lapja, stb..) ócska csillagjóslásoka
t.
Többnyire ezek hangoztatják a "tudományos alapon" történő
jóslat észítést, stb... Ezt az "igazi" asztrológusok is írtjá
k, és
meg is tagadják, el is határolódnak tőle... Egyébként ezek ker
esik
a legtöbb pénzt ezzel... Az igaziak hisznek abban, amit csinálnak,
és legfeljebb utólag kapak adományokat, stb... Jobbára a saját
elmélkedéseik terméke egy-egy jóslat... Na, hát ennyit erről..
.....
Kíváncsi volnék szakavatottabak véleményére, hogy jól láto
m-e a
kérdést - mert bennem ennyiben csapódott le a téma, és ezzel
le is zártam magamban... A lényeg:

AZOKAT KÖTELESSÉGÜNK "IRTANI" (értsd: támadni, gyötörni :-))
AKIK A "TUDOMÁNY" MEZÉT FELHÚZVA TERJESZTIK AZ
ASZTROLÓGIÁT, és azt állítják, az amit csinálnak, hiteles é
s
tudományos. Mert ez hazugság, és ártanak vele mindenkinek.
Magától az "asztrológiá"-tól éppen elég, ha egy csillagász
elhatá-
rolódik, és csak azt mondja, hogy az nem tudomány, és aképp kell
bánni (foglalkozni) vele, eszélni róla... Más szemszögből kell
meg-
ítélni! Viszont "fröcsögni", gyalázkodni, lenézni nem szabad!

                                                Üdv, bocs a hosszú sz
övegért...

                                                      Hege


   
Kezdőlap | Levelezőlisták