MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #7751

Keszthelyi Sándor Nyilvánosságra került Kövesligethy Radó bibliográfiája


Dátum: Fri, 14 Feb 2014 22:15:11 +0100
Feladó: Keszthelyi Sándor
Tárgy: Nyilvánosságra került Kövesligethy Radó bibliográfiája


Nyilvánosságra került Kövesligethy Radó bibliográfiája

Kövesligethy Radó (1862-1934) 1862. szeptember 1-én született, így
születésének 150-dik évfordulója 2012. szeptember 1-re vált esedékessé.

A könyvtáros és bibliográfus Sragner Márta már 2011/2012 fordulóján
megkezdte összeállítani a jegyzékét Kövesligethy műveinek. A könyvei,
könyvrészletei, folyóiratokban megjelent tanulmányai gyorsan
szaporodtak, hiszen Kövesligethy termékeny szakíró volt. Cikkei
kezdetben a csillagászathoz kapcsolódtak, de az idő múlásával egyre
inkább a geofizikai és a földrengéstani témakörök felé fordult.
Nemzetközi hírnevet is inkább az utóbbi tudományágakban szerzett.

A bibliográfia kiadását a szombathelyiek vállalták, hiszen a
Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ szombathelyi
oktatási épületének tetején áll a Kövesligethy Radó Oktató és Bemutató
Csillagvizsgáló. (Babcsán Gábor szállította a főműszerhez a 152/2378
mm-es akromatikus amerikai objektívet. Rózsa Ferenc készítette el a
tubust. Sári Pál munkája a mechanika, a távcsőoszlop és a vezérlés.
Szabó Sándortól szerezték be a 100/1000 mm-es vezető távcsövet. Kereszty
Zsolt a 3,6 m-es kupola tervezését és kivitelezését végezte. 2004. okt.
15-én avatták fel).

A bibliográfia 2012 áprilisára készen állt, így a szombathelyi egyetem
által 2012. május 19-re összehívott konferencián be is mutathatta az
összeállítója. A rendezvényen a csillagászattörténész Bartha Lajos
ismertette Kövesligethy Radó életútjának csillagászati vonatkozásait és
az erről készített tanulmányát. Utána a geofizikus Varga Péter tartott
előadást Kövesligethy Radó geofizikai és földrengésekkel kapcsolatos
kutatásairól és az erről szóló tanulmányáról. Ezt követően a könyvtáros
Sragner Márta ismertette Kövesligethy Radó publikációinak felkutatását
és a róla szóló bibliográfia elkészítésének menetét. Az előadók leadták
kézirataikat és azzal utaztak haza Szombathelyről, hogy a három
tanulmány egy kötetben való kiadása méltó emléket állít a 150 éves
Kövesligethynek.


Mindenki bizakodott, mert Szombathelyen az egyetem mellett a Gothard
Amatőrcsillagászati Egyesület is felkarolta a Kövesligethy emlékkötetet.
A történésekről az Egyesületi Híradó című negyedéves lapjukban többször
hírt adtak. Az egyesület vezetősége már 2011. március 10-i vezetőségi
ülésén javaslatot tett a kiadás elvi támogatására, a részleteket a 2011.
június 9-i ülésén tárgyalta meg. A GAE éves rendes közgyűlése 2012.
január 14-én egyetértett a Kövesligethy kötet elkészítésével. A Gothard
Amatőrcsillagászati Egyesület a 2012-es munkaprogramjába tette, hogy
2012. május 19-én konferenciát szervezzenek Szombathelyen. A tudományos
konferencián az egyesületi tagok nagy számban vettek részt, így
hallhatták az előadókat, köztük a bibliográfia összeállítójának
előadását is. Az Egyesületi Híradó ezt követő számában közölte is
Sragner Márta előadását, amelyben az akkor már 1657 tételesre hízott
összeállítását ismertette.

A szombathelyi könyv megjelenése azonban húzódott. Természetesen nem
azért mert nem akarták a kiadást, hanem financiális okok miatt.

Viszont Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia vette kézbe Kövesligethy
Radó ügyét, annak köszönhetően, hogy a tudós akadémikus is volt. A
csillagászatban és szeizmológiában tevékenykedő tudós tiszteletére az
MTA Fizikai Tudományok, valamint a Földtudományok Osztályai szervezték a
megemlékezést. Az operatív szervezést Balázs Lajos, Szabados László és
Varga Péter végezték. 2012. október 17-re a pesti oldalon álló Akadémia
székházába hívtak össze egy Kövesligethy Radó emlékülést. Neves előadók
(Sólyom Jenő, Zsoldos Endre, Balázs Lajos, Petrovay Kristóf, Wéber
Zoltán, Mónus Péter, Tóth László, Varga Péter és Vörös Attila)
ismertették a tudós változatos életét és több tudományágban kifejtett
munkásságát.

Budán, a Sas-hegy oldalában eddig is emléktábla hirdette Kövesligethy
földrengéstani kutatásait, ám ezen a napon az intézetet róla nevezték
el. Hivatalos neve: Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és
Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézet Kövesligethy
Radó Szeizmológiai Obszervatórium lett. Neves tudósok és közéleti
személyiségek részvételével új emléktáblát is avattak Kövesligethy
tiszteletére. Az eseményről beszámolt a Meteor (2012. 11. sz.), a
Természet Világa (2012. 12. sz.) és az Egyesületi Híradó (2013. 1. sz.).

Remény volt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia kiadja a Kövesligethy
emlékkötetet vagy legalább a bibliográfiát. A külön könyv készülte hamar
lekerült a napirendről. A következő terv az volt, hogy a Magyar
Tudományos Akadémia folyóiratának a Magyar Tudománynak, egy Kövesligethy
különszáma, vagy tematikus száma jelenik meg. Ebből annyi valósult meg,
hogy a Magyar Tudomány havilap 2013. 1. számába összegyűjtve megjelentek
olyan tanulmányok, amelyek bemutatták Kövesligethy tudományos
munkásságát. Balázs Lajos György, Gráczer Zoltán, Petrovay Kristóf,
Szabados László, Varga Péter, Zsoldos Endre mai szerzők közé még
Kosztolányi Dezső is bekerült egy 1925-ben, a tudóssal készített
interjújának újraközlésével. A tematikus tanulmányok összegyűjtéséért és
gondozásáért Szabados Lászlót illeti köszönet.

Megemlíthető még, hogy az évente kiadott Nemzeti évfordulók című kötet
2012-es évfordulói közé bekerült Balázs Lajos cikke: Kövesligethy Radó
(Verona, 1862. szeptember 1. - Budapest, 1934. október 11.).

A Magyar Csillagászati Egyesület is méltóan megemlékezett
Kövesligethyről. Az említett Meteor-beli cikk mellett az MCSE által
kiadott Meteor csillagászati évkönyv 2012-ben a szeptemberi események
között egy írásban szerepeltette a 150 éve született Kövesligethy Radó
emlékezetét.

A Kövesligethy-bibliográfia megjelentetésében és közkinccsé tételében is
a Magyar Csillagászati Egyesület segítette a szerzőt. Mizser Attila volt
szíves az MCSE honlapjára, annak csillagászattörténeti részébe tenni a
teljes anyagot 2014. január 29-én:
http://www.csillagaszat.hu/csilltort/koveligethy-rado-bibliografiaja/
Innen elérhető, pdf-formátumban letölthető:
20140129-kovesligethy-bibliografia
<http://www.csillagaszat.hu/wp-content/uploads/2014/01/20140129-kovesligethy-bibliografia.pdf>


Sragner Márta bevezetője szerint:

A bibliográfia két nagy részből áll. Az első részben Kövesligethy Radó
csillagászati, geofizikai, földrengéssel foglalkozó (magyar, és idegen
nyelvű írások elkülönítve), és egyéb témájú írásainak, fordításainak
fellelt 970 tételét soroltam fel nyolc fejezetben. Kövesligethy Radó
nevét szerzőként csak a két, illetve többszerzős írásokban tüntettem
fel. A második részben életét, munkásságát végigkövető, tudományos
tevékenységére hivatkozó, tudósi utóéletét bemutató kötetek,
tanulmányok, cikkek közül 736 tételnek adtam közre a bibliográfiai
leírását, kiemelve a Kövesligethyre vonatkozó oldalszámokat. Az 1706
számozott tétel az egyes fejezetekben időrendi besorolású. Azonos éven
belül először az önálló kötetek, a kiadványokban található tanulmányok
majd a folyóiratcikkek a periodikák betűrendjében követik egymást. Az
évkönyvek a vonatkozó évnél, nem a megjelenés événél találhatók a
bibliográfiában, amelyet az összeállításban előforduló nevek betűrendes
jegyzéke és a periodikusan megjelenő könyvek, sorozatok és folyóiratok
szintén betűrendes felsorolása egészít ki.

Sragner Márta köszönetnyilvánítása:

Elkészült Kövesligethy Radó (1862-1934) csillagász, geofizikus
bibliográfiája.

Az anyag gyűjtésében nagy segítséget jelentettek azok az
irodalomjegyzékek, amelyeket Vargha Domokosné+, Dr. Balázs Lajos, Dr.
Zsoldos Endre az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet kutatói és Dr. Varga Péter,
az MTA doktora, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Geodéziai és Geofizikai Intézet kutatója állított össze.

Az anyaggyűjtés során segítették munkámat az MTA Csillagászati és
Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet
kutatója Dr. Zsoldos Endre valamint könyvtárosai Turtóczky Tímea és
Márton József, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Geodéziai és Geofizikai Intézet Könyvtára (Sopron) könyvtárosa Németh
Erzsébet, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai
és Geofizikai Intézet kutatója Kiszely Márta, a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár Központi Könyvtárának könyvtárosa Martinecz Katalin és a Pécsi
Tudományegyetem munkatársa Keszthelyi Sándor.

Mindnyájuk munkáját köszönöm.

Külön köszönöm Dr. Gazda István tudománytörténésznek a Magyar
Tudománytörténeti Intézet igazgatójának, a lektori munkát és az
anyaggyűjtéshez nyújtott szakmai segítséget. Köszönetet mondok Dr.
Szabados Lászlónak az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet kutatójának, hogy átnézte és
javította a bibliográfia tételeit és munkájával hozzájárult a
bibliográfia minél pontosabb megjelenéséhez.

Keszthelyi Sándor

--
Keszthelyi Sándor (Köszö)   
Kezdőlap | Levelezőlisták